Det danske folketing tar i bruk leseWEB 2.0

Les nyhetssaken

VoiceASP trukket frem i internasjonalt Webinar.

Last ned PDF

FN med klar bekymring: Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes i Norge

Last ned PDF

DET DIGITALE SKILLE

Last ned PDF

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Spørsmål om lesesvake i Spørretimen i Stortinget fra Karin Andersen, SV.

Hjernen og nervesystemet

Hjerneslag er en av de største grunnene til uførhet

Last ned PDF

Utilgjengelige nettsider – et demokratisk problem

Intervju med Stein Stølen i Finansavisen 27.06 2016

Last ned PDF

Myter og fakta når det gjelder behov for opplesing av nettsider og tilgjengelige løsninger

Av: Stein Stølen stein.stolen@voiceasp.no
Juni 2016

Klagesak LDO – Uttale om universell utforming av IKT etter dtl. § 14 – Talesyntese på nettsider

Via Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er det reist en klagesak vedrørende diskriminering av lesesvake grupper relatert til Regelverket om universell utforming av IKT i dtl. § 14 og forskrift om universell utforming av IKT. 

DIFI (tilsynet) sier bl.a:

Vi kan forstå innvendingane om at regelverket ikkje i tilstrekkeleg grad tek omsyn til brukarar 
med lese- og skrivevanskar.  Det er riktig at WCAG-standarden har avgrensingar, og ikkje sikrar alle brukargrupper og alle
aspekt ved universell utforming og brukarvennlegheit like godt
.

Tilsynet anbefaler at verksemdene går ut over minstekrava til universell utforming av IKT i
forskrifta, og gjer meir for å sikra at nettsidene blir brukarvennlege. Det er frivillig for 

verksemdene om dei ønskjer å gå lenger, til dømes ved å ha talesyntesefunksjon på nettsidene
sine for å nå ut til endå fleire brukarar, oppfylle suksesskriterium på WCAG nivå AAA eller gjera 

andre tiltak for betra brukarvennlegheit.”   

difi-logo

Ny rapport fra DIFI (06-15) om ”digitale barrierar” med fokus på personer med lesevansker:

”Kva er dei vanlegaste feila?

Dei vanlegaste feila vi finn er feil i kodegrunnlaget, mangel på tekstalternativ til bilete og illustrasjonar, feil bruk av lenker og dårleg kontrast. Dette gjeld både i privat og offentleg sektor.

Slike feil gjer at mange ikkje kan ta i bruk tenester og informasjon på nettet. Dette gjeld fleire brukargrupper, mellom anna personar med lese- og skrivevanskar eller utfordringar med minne og konsentrasjon, og personar som brukar leselist eller skjermlesar, eller andre som kan ha nytte av å få lese opp teksten.”

Last ned rapporten

Lesevansker og livsvansker

Vil du vite mer om lesevansker relatert til livsvansker bør du lese denne boken.

Det er den er den første læreboken om dysleksi og psykisk helse i Skandinavia. Bidragene er oppdatert i forhold til den internasjonale forskningsfronten på området.

lesevansker

Gjør WCAG 2.0 det unødvendig å bruke opplesingsverktøy som leseWEB 2.0 ?

Hva med de innebygde opplesingsmulighetene i operativsystemene ?       

media_lt

For å belyse dette har vi bedt MediaLT se objektivt på disse områdene. MediaLT (www.medialt.no) er vel det konsulentfirma i Norge som har best bakgrunn i universell utforming og tilgjengelighet/brukervennlighet.

Rapporten er vedlagt i sin helhet. Som kort oppsummering uttaler MediaLT:

  • WCAG 2.0 kan ikke brukes som et argument hverken for- eller imot talende nettsider.
  • De muligheter for opplesing som finnes i operativsystemene er lite brukervennlige og/eller har for dårlig kvalitet. Løsningene er beregnet for blinde og ikke for brukere med normalt syn.

 

Last ned fullstendig pdf

fnFN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettigheter skal gjelde også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De som ratifiserer konvensjonen, påtar seg ” å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon”.

Link: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

norden

Foreningen Norden anbefaler:

  • At all offentlig informasjon, trykt eller på Internett gjøres tilgjengelig med syntetisk tale
  • At manglende tilgjengelig informasjon betraktes som diskriminering og er i strid med FN-konvensjonen

Last ned .PDF om lesevansker

apUttalelse i klagesak – spørsmål om manglende universell utforming av nettkampanje

Stopp Diskrimineringen anla klagesak mot Arbeiderpartiet ifm manglende universell utforming av nettsider. Arbeiderpartiet la i sitt svar sterk vekt på at de benytter leseWEB 2.0 – noe som LDO (likestillings- og diskrimineringsombud ) bifaller:

«På Arbeiderpartiet.no er det også mulig å lytte til det tekstlige alternativet. Partiet bruker tjenesten leseWEB som er applikasjon som gir adgang for internettbrukere å få merket tekst lest opp uten å ha egen talesyntese installert (HTML-basert tekst samt Word og PDF/ODF-dokumenter). Som eksempel viser partiet til en sak i kampanjen om Jens og Eldreomsorgen»

Link: http://www.ldo.no/Global/uttalelser/2012/11_2443.pdf

En av tre har lesevansker……

Link: http://www.nrk.no/nyheter/1.6548071

nrkNyheter